Home

挂墙式AP

Model
Standards
Frequency
Max. Data Rates
Antenna
Transmission power
Model
EAP2200
Standards

802.11ac Wave 2

Frequency

2.4, 5 + 5 GHz

Max. Data Rates

400, 867 + 867 Mbps

Antenna

6 x 5 dBi Omni (Integrated)

Transmission power

22dbm

Model
EAP1300
Standards

802.11ac Wave 2

Frequency

2.4 & 5 GHz

Max. Data Rates

400 & 867 Mbps

Antenna

4 x 5 dBi Omni
(Integrated)

Transmission power

23dBm

Model
EAP1750H
Standards

802.11ac

Frequency

2.4 & 5 GHz

Max. Data Rates

450 & 1.300 Mbps

Antenna

6 x 5 dBi Sectorized 3D

Transmission power

28dBm

Model
EAP1200H
Standards

802.11a/b/g/n

Frequency

2.4 & 5 GHz

Max. Data Rates

300 & 867 Mbps

Antenna

4 x 5 dBi Sectorized 3D

Transmission power

28dBm

Model
EAP350
Standards

802.11n

Frequency

2.4 GHz

Max. Data Rates

300 Mbps

Antenna

2 x 5 dBi (Omni Embedded)

Transmission power

29dBm

更大的设备容量和网络带宽

扩大您的网络支持,以支持更多的用户和设备在环境中,如中型到大型住宅,繁忙的多层办公室和其他宽敞的室内双波段11ac速度。

改善新11ac移动设备的带宽,并保持旧无线设备的峰值性能。

低轮廓天花板设计和灵活的电源选择

通过以太网供电的EAP接入点,用于插座稀缺的离散天花板位置。使用802.3af/at-额定开关

或兼容PoE适配器,可灵活地在距电源328英尺处部署APs。

可靠的连接和网络保护

确保用户在基于标准漫游的网络中移动时能够无缝、可靠地连接,并有效地将双频客户端引导到不太拥挤的5ghz频段。

快速检测和避免网络威胁,通过一套先进的安全功能,包括客户网络。

三种操作模式提供了通用的配置选项

AP模式, WDS AP模式 和桥接模式 配置选项扩大了设备对网络需求的适应性。

通过三种操作模式,这些灵活的设备在部署和功能上提供了通用性。

安全的客户网络功能提高了客户体验

建立访客网络以限制访客的互联网资源,同时保护网络不受复杂木马和恶意软件的攻击,这些木马和恶意软件可以使用访客的移动设备来攻击网络。

防止客户用户访问网络文件或设备,并划分用户组以提高安全性和带宽控制。